Kode Python og turtle rett i nettleseren

Vanlige kommandoer vi kan benytte på et turtle-objekt:

Pyton
				from turtle import *

geir = Turtle() # lager et turtle-objekt som heter 'geir'

geir.shape("arrow")

geir.forward(100) #funker også med backward
geir.left(90) #funker også med right
geir.home()
geir.goto(100,200)
geir.color("blue")
geir.fillcolor("blue")
geir.begin_fill()
geir.end_fill()
mainloop()
			

DigitAbel – for dypere læring