Fagfornyelsen og DigitAbel

Hvordan passer DigitAbel sammen med fagfornyelsen?

Hvorfor jobbe utforskende med digitale verktøy i matematikken:

 • Fafo-rapporter og evaluering av eksamen og undervisning peker på ulik tilgang på god opplæring i “riktig” bruk av digitale verktøy som en utfordring når det gjelder like muligheter til å få vist kompetanse i faget.
 • Å jobbe for at alle elever får mulighet til å utvikler gode digitale ferdigheter handler om inkludering og likeverdig tilgang til god undervisning.
 • Denne utfordringen forventes å kunne bli mer tydelig når kravene og mulighetene til å vise digital kompetanse blir høyere.
 • Det er et problem at den digitale kompetansen i ulike verktøy ofte undervises isolert på slutten av en undervisningsperiode.
 • Digitale aktiviteter må bli en naturlig del av undervisningen der  bruken av verktøyet har en hensikt og en intensjon. 

Viktige tanker bak intensjoner i  aktivitetene:

 • Aktivitetene i DigitAbel skal ha lav terskel for at både lærer og elev skal kunne benytte digitale verktøy til å styrke læring og dybdelæring i faget gjennom modellering, anvendelse og utforsking.
 • Aktivitetene vil være forankret i læreplanens kjerneelementer, kompetansemål, grunnleggende ferdigheter og fagets relevans.
 • Aktivitetene forsøker å vise hvordan flere verktøy kan knyttes til læring i et emne der det er hensiktsmessig. Dette vil bidra til dybdelæring i tråd med ny læreplan. Det vil også gi flere innfallsvinkler til forståelse hos elevene.
 • Aktivitetene vil forsøke å «snikinnføre» sammenhenger i faget som kan legge grunnlag for forståelse av kunnskapsmål som kommer senere i utdanningsløpet.
 • DigitAbel ønsker å innføre Python som et programmeringsspråk og verktøy som elevene skal kjenne igjen uavhengig av trinn og fag. Dette vil også kunne styrke mulighetene til å jobbe godt med målet om programmering i alle fag.
 • DigitAbel vil kunne hjelpe til med Implementeringen av sentrale elementer fra fagfornyelsen i den daglige undervisningen.
 • Systematisk arbeid med DigitAbel kan bidra til at elever mestrer mange praktiske digitale aktiviteter der de kan vise kompetanse i modellering, anvendelse og utforsking etter kompetansemål fra læreplanen. 
 • Systematisk arbeid med DigitAbel kan bidra til at elever møter videregående opplæring med gode digitale kunnskaper som utgangspunkt for nye fagkrav.
 • Arbeid med aktivitetene vil gi elevene mulighet til å vise faglig kompetanse på flere områder gjennom god anvendelse av digitale verktøy.
 • Systematisk arbeid med aktivitetene vil kunne bidra til å utjevne digitale forskjeller mellom elever. 

Hvordan DigitAbel gir mulighet for å jobbe med elementer fra fagfornyelsens : Om faget.

 • Arbeid med ferdigheter i DigitAbel vil styrke elevers evne til å kunne forstå mønster og sammenhenger gjennom modellering og anvendelse. Elevene møter aktiviteter som utvikler evne til resonnering, kritisk tenkning og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering. Disse ferdighetene vil være med på å forberede elevenes kompetanse til å møte framtidens samfunn og arbeidsliv. Aktiviteter legger til rette for at elevene skal kunne utvikle evne til utforsking og problemløsing gjennom selvstendig arbeid og samarbeid med andre.
 • Elevene vil jobbe mye med å utvikle metoder i algoritmisk tenkning for å finne strategier og framgangsmåter til å kunne løse nye problemer. Aktivitetene vil utvikle elevers evne til å vurdere egne løsninger og metoder.
 • Arbeid med aktiviteter vil gi elevene innsikt i hvordan matematiske modeller kan lages og brukes til å beskrive dagligliv, arbeidsliv og samfunn. De vil få trening i å vurdere modellene opp mot ulike situasjoner og kontekster. Målet er at elevene skal oppdage nye måter å bruke matematikken i ulike situasjoner i og utenfor faget.
 • Elevene vil jobbe med ulike matematiske tankerekker og ut i fra dette kunne argumentere og resonnere rundt matematiske regler og generalisering. Elevene vil trene på å utvikle evne til kommunikasjon gjennom møte med ulike matematiske representasjoner. Aktiviteter gir øving i å kunne veksle mellom og se sammenheng og forskjeller mellom ulike representasjoner i faget.
 • Systematisk arbeid med aktiviteter vil kunne føre til at elevene gradvis utvikler strategier og resonnementer. De vil kunne oppdage sammenhenger, få mulighet til å utforske og utvikle evne til å finne gode representasjoner. Elevene vil møte aktiviteter innenfor mange kunnskapsområder i faget. Dette vil være med på å legge grunnlag for å utvikle matematisk forståelse ved å se sammenhenger i og mellom kunnskapsområder.
 • Elevene vil jobbe med ferdigheter som gir forståelse for teknologi, statistikk, og representasjoner som kan hjelpe dem til å ta gode valg senere i livet. De vil kunne øve på å utforske, analysere og vurdere matematisk tallmateriale. Dette vil kunne utvikle viktig kompetanse for å bli en reflektert deltager i samfunnet.
 • DigitAbel vil gi elevene muligheter til å utvikle muntlige ferdigheter gjennom samtaler om faget. De vil øve på å utvikle skriveferdigheter i faget knyttet til ulike representasjonsmåter. Elevene vil øve på å utvikle leseferdigheter i møte med symbolspråk og begreper.
 • Elevene vil få mye trening i å utvikle ferdigheter i bruk av graftegner, regneark, CAS, dynamisk geometriprogram, og programmering til å utforske og løse matematiske problemer. De vil jobbe med aktiviteter som gir dem trening i å utvikle evne til å bruke og velge hensiktsmessige digitale verktøy som hjelpemiddel i utforsking og problemløsing.

Se hva Udir sier om hva som er nytt i matematikkfaget:

DigitAbel – for dypere læring