Fagfornyelsen og DigitAbel

Hvordan passer DigitAbel sammen med fagfornyelsen?

Viktige tanker bak oppgavene:

 • Oppgavene i DigitAbel skal ha lav terskel for at både lærer og elev skal kunne benytte digitale verktøy til å styrke læring og dybdelæring i faget gjennom modellering, anvendelse og utforsking.
 • Oppgavene vil være forankret i læreplanens kjerneelementer, kompetansemål, grunnleggende ferdigheter og fagets relevans.
 • Vi forsøker å vise hvordan flere verktøy kan knyttes til læring i et emne der det er hensiktsmessig. Dette vil bidra til dybdelæring i tråd med ny læreplan. Det vil også gi flere innfallsvinkler til forståelse hos elevene.
 • Vi vil forsøke å «snikinnføre» sammenhenger i faget som vil kunne legge grunnlag for forståelse av kunnskapsmål som kommer senere i utdanningsløpet.
 • Vi ønsker å innføre Python som et programmeringsspråk og verktøy som elevene skal kjenne igjen uavhengig av trinn og fag. Dette vil også kunne styrke mulighetene til å jobbe godt med målet om programmering i alle fag.
 • DigitAbel vil kunne hjelpe til med Implementeringen av sentrale elementer fra fagfornyelsen i den daglige undervisningen.
 • Systematisk arbeid med DigitAbel kan bidra til at elever mestrer mange praktiske digitale aktiviteter der de kan vise kompetanse i modellering, anvendelse og utforsking etter kompetansemål fra læreplanen. 
 • Systematisk arbeid med DigitAbel kan bidra til at elever møter videregående opplæring med gode digitale kunnskaper som utgangspunkt for nye fagkrav.
 • Arbeid med oppgavene vil gi mulighet for at elever får vist faglig kompetanse på flere områder gjennom god anvendelse av digitale verktøy.

Hvordan DigitAbel gir mulighet for å jobbe med elementer fra fagfornyelsens : Om faget.

 • Arbeid med ferdigheter i DigitAbel vil styrke elevers evne til å kunne forstå mønster og sammenhenger gjennom modellering og anvendelse. Eleven møte oppgaver som gir trening i å utvikle evne til resonnering, kritisk tenkning og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering. Disse ferdighetene vil være med på å forberede elevenes kompetanse til å møte framtidens samfunn og arbeidsliv. Oppgavene legger til rette for at elevene skal kunne utvikle evne til utforsking og problemløsing gjennom selvstendig arbeid og samarbeid med andre.
 • Elevene vil jobbe mye med å utvikle metoder i algoritmisk tenkning for å finne strategier og framgangsmåter til å kunne løse nye problemer. Oppgavene vil utvikle elevers evne til å vurdere egne løsninger og metoder.
 • Arbeid med oppgavene vil gi elevene innsikt i hvordan matematiske modeller kan lages og brukes til å beskrive dagligliv, arbeidsliv og samfunn. De vil få trening i å vurdere modellene opp mot ulike situasjoner og kontekster. Målet er at elevene skal oppdage nye måter å bruke matematikken i ulike situasjoner i og utenfor faget.
 • Elevene vil jobbe med ulike matematiske tankerekker og ut i fra dette kunne argumentere og resonnere rundt matematiske regler og generalisering. Elevene vil trene på å utvikle evne til kommunikasjon gjennom møte med ulike matematiske representasjoner. Oppgavene gir øving i å kunne veksle mellom og se sammenheng og forskjeller mellom ulike representasjoner i faget.
 • Systematisk arbeid med oppgavene vil kunne føre til at elevene gradvis utvikler strategier og resonnementer. De vil kunne oppdage sammenhenger, få mulighet til å utforske og utvikle evne til å finne gode representasjoner. Elevene vil møte oppgaver innenfor mange kunnskapsområder i faget. Dette vil være med på å legge grunnlag for å utvikle matematisk forståelse ved å se sammenhenger i og mellom kunnskapsområder.
 • Elevene vil jobbe med ferdigheter som gir forståelse for teknologi, statistikk, og representasjoner som kan hjelpe dem til å ta gode valg senere i livet. De vil kunne øve på å utforske, analysere og vurdere matematisk tallmateriale. Dette vil kunne utvikle viktig kompetanse for å bli en reflektert deltager i samfunnet.
 • DigitAbel vil gi elevene muligheter til å utvikle muntlige ferdigheter gjennom samtaler om faget. De vil øve på å utvikle skriveferdigheter i faget knyttet til ulike representasjonsmåter. Elevene vil øve på å utvikle leseferdigheter i møte med symbolspråk og begreper.
 • Elevene vil få mye trening i å utvikle ferdigheter i bruk av graftegner, regneark, CAS, dynamisk geometriprogram, og programmering til å utforske og løse matematiske problemer. De vil jobbe med oppgaver som gir dem trening i å utvikle evne til å bruke og velge hensiktsmessige digitale verktøy som hjelpemiddel i utforsking og problemløsing.

Se hva Udir sier om hva som er nytt i matematikkfaget:

DigitAbel – for dypere læring