Utforske andregrads funksjoner med Python

En parabel.
En 2. grads funksjon er på formen y = ax^2 +bx+c.  En enkel 2. grads funksjon er y= x^2 Vi ser nærmere på hvordan vi kan lage en verditabell og en graf til denne funksjonen i Python.

Vi importerer funksjonen pyplot fra biblioteket matplotlib og vi lager listene X og Y for x og y koordinater. Vi regner ut funksjonsverdiene for x-verdier mellom – 10 og 10 og legger x og funksjonsverdien av x inn i listene. Til slutt scatter vi punktene til koordinatene og tegner grafen med plot-funksjonen.

Pyton
				from matplotlib import pyplot
X = []
Y = []
for x in range(-10,11):
    y = x**2
    X.append(x)
    Y.append(y)
print(X)
print(Y)
pyplot.scatter(X,Y)
pyplot.plot(X,Y)
pyplot.show()
			
Oppgave til etterarbeid!

Hvordan vil en verditabell og graf til y = x^2 +5 se ut i Python? Hva skjer dersom 2. gradsleddet får et negativt fortegn?

DigitAbel – for dypere læring